Algemene voorwaarden

Definities in de algemene voorwaarden

Klant: de afnemer van de producten van Romano Sandee gaat per definitie akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Gebruiker: De gebruiker is de persoon die gebruik maakt van de diensten, website, applicaties en andere digitale danwel offline middelen van Romano Sandee.

Romano Sandee: de opdrachtnemer van een bestelling, danwel de leverancier.

Partner: Dit is een derde die in opdracht van Romano Sandee een dienst uitvoert.

Overeenkomst: Dit betreft elke overeenkomst, bij elke bestelling opnieuw.
De algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te geven tussen klant en Romano Sandee over de verschillende facetten die gedurende de overeenkomst tot stand zijn gekomen. Bij het aangaan van de diensten van Romano Sandee door de klant, word altijd en automatisch ingestemd met deze voorwaarden.

ARTIKEL 1: ACCEPTATIE EN AANSPRAKELIJKHEID

1.1 De klant is verantwoordelijk voor het geven van juiste informatie voor de verzending van artikelen. Bij wijzigingen van de situatie van de klant, is de klant verantwoordelijk deze wijzigingen zelf door te geven.

1. 2 Bij het onjuist verstrekken van gegevens kan de mogelijke schade op de klant verhaald worden, bijvoorbeeld wanneer een zending opnieuw verzonden moet worden bij het opgeven van onjuiste adresgegevens.

1.3 Romano Sandee behoud zich het recht de klant te weigeren wanneer niet aan de overeenkomst word voldaan. Dit kan zonder opgaaf van reden.

1.4 Romano Sandee kan niet aansprakelijk worden gesteld bij het onjuist of onzorgvuldig gebruik van het product door de klant, evenals voor de gegeven adviezen.

1.5 Bestellingen worden enkel alleen verzonden wanneer de bestelwaarde hoger is dan het drempelbedrag. De minimale bestelwaarde is € 10,- inclusief btw.

ARTIKEL 2: ANNULERING EN RETOURNEREN

2.1 Artikelen kunnen enkel geretourneerd worden indien de securityseal niet verbroken of verwijderd is geweest.

2.2 Indien producten die niet voorzien zijn door een securityseal geretourneerd worden, zal het product gecontroleerd worden op gebruikssporen. Bij het aantreffen van gebruikssporen kan hier mogelijk een vergoeding op worden ingehouden op de terugbetaling.

2.3 De klant is verantwoordelijk voor de retourzending van de klant naar Romano Sandee. De klant draagt daarbij zorg eraan dat de zending voldoende gefrankeerd is. Zonder voldoende frankering kan de retour mogelijk niet in behandeling worden genomen.

2.4 De klant heeft 365 dagen de gelegenheid retour te zenden;

a) Indien de klant uiterlijk op de 30e dag na ontvangst het product retour meldt, ontvangt de klant binnen 14 dagen, mits de producten daadwerkelijk retour zijn gekomen, het betaalde bedrag van de producten en eventueel de verzendkosten van de order.

b) Indien de klant ná de 30e dag, maar voor de 365e dag ná ontvangst het product retour meldt, ontvangt de klant webwinkeltegoed binnen 14 dagen, mits de producten daadwerkelijk retour zijn gekomen. Het tegoed bestaat uitsluitend over de waarde van de producten op basis van het tarief zoals deze van kracht waren bij aankoop.

2.5 Indien de klant liever het geld terug wil in de situatie van artikel 2.4 lid B, word ten hoogste 50% van het geld gecrediteerd. Verzendkosten worden niet gecrediteerd.

2.6 Indien de klant een zakelijke klant betreft en/of een order van € 250,- en hoger (inclusief btw) betreft, is het niet mogelijk de artikelen te retourneren.

2.7 Het is niet mogelijk om cadeaubonnen en –kaarten uit te keren in geld op het moment dat deze geannuleerd worden.

ARTIKEL 3: BETALINGSVOORWAARDEN EN (BUITEN)GERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN

3.1 Voordat de bestelling geleverd word dient de klant de bestelling te hebben voldaan met een bankoverschrijving, Ideal, betaling met cadeaukaart of één van de andere vormen van betaling welke aangeboden worden in het afrekenproces. Voor bedrijven is het mogelijk om op factuur te bestellen. Het is mogelijk dat voor bedrijven tot 50% voorafgaand de levering betaald moet worden.

3.2 De klant heeft bij betaling per factuur 14 dagen de tijd deze factuur te voldoen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur dan is de klant van rechtswege in verzuim. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag

3.4 Bij het uitblijven van een betaling door de klant, zal op de 15e dag een aanmaning verstuurd worden. Deze dient binnen 14 dagen betaald te worden. Op de 30e dag zal de factuur worden doorgestuurd naar Bos Incasso te Groningen. De wettelijke incassokosten zullen worden berekend. Bij bedragen onder de € 2500,- is dit 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,- excl. BTW. Het totale bedrag zal bij de aanmaning aangegeven worden.

3.5 Indien de klant kiest voor een betaalwijze van één van onze partners (bv. Capayable) dan zijn de algemene voorwaarden van de partner tevens van toepassing op de bestelling.

ARTIKEL 4: GARANTIE

4.1 De producten van Romano Sandee die geopend zijn moeten tenminste 1 jaar goed van geur blijven, mits bewaard op een donkere en koele plaats.

4.2 De garantie vervalt op het moment dat de klant het product zelf heeft bewerkt.

ARTIKEL 5: GEHEIMHOUDING

5.1 De gegevens die de klant geeft worden nimmer zonder schriftelijke toestemming van de klant verstrekt aan derden.

5.2 De klant of gebruiker zal nimmer vertrouwelijke informatie over inhoud van cursussen, danwel intellectuele eigendommen zonder schriftelijke toestemming delen of verveelvoudigen. Bij constateren van inbreuk maken op de intellectuele eigendommen, kunnen hiervoor passende (gerechtelijke) stappen worden gemaakt door Romano Sandee naar de klant.

ARTIKEL 6: KLACHTEN

6.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

6.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Dit al dan niet onderbouwd met fotomateriaal.

6.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

6.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

6.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

6.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

ARTIKEL 7: TARIEVEN EN PRIJSWIJZIGINGEN

7.1 De tarieven in de webwinkel van Romano Sandee zijn ten alle tijden vermeld inclusief omzetbelasting.

7.2 Romano Sandee behoud zich het recht ten alle tijden tarieven te wijzigen, maar zal in alle redelijkheid dit tijdig kenbaar maken aan de klant. Nieuwe tarieven gaan in op elke vervolgbestelling die nog niet is betaald door de klant.

7.3 Indien de inkoopprijs van de producten van Romano Sandee onredelijk hoog gestegen zijn, is Romano Sandee gerechtigd de producten aan te bieden tegen de nieuwe prijs alvorens deze geleverd word. Het verschil dient tenminste 10% te zijn van de oorspronkelijke prijs.

7.4 De tarieven zijn bepaald op basis van een volume olie of het aantal stuks. Voor grotere hoeveelheden word het tarief over het algemeen gunstiger.

ARTIKEL 8: RECLAMES EN ACTIES

8.1 Reclames of acties zijn enkel geldig in een gemelde actieperiode.

8.2 Elke actie kan zijn eigen aanvullende actievoorwaarden kennen die naast deze algemene voorwaarden gelden.

8.3 Reclames en acties kunnen als korting niet met elkaar gecombineerd worden, tenzij anders aangegeven.